27.9.06

PROGRAMA ASSIGNATURA

Facultat de Comunicació Blanquerna
Universitat Ramon Llull

SOCIOLOGIA GENERAL
Curs 2007-2008
1er quadrimestre

Grups de Matí (M1 i M2)
Professor: Dr. Josep SORT
Tutories: Dimecres, Dijous i Divendres pel matí
Despatx:Recerca
Telèfon:
email: jsort64@gmail.com

DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:
L’assignatura vol proporcionar els instruments conceptuals bàsics i els principals corrents teòrics per a l'anàlisi i la comprensió de les societats contemporànies, fent especial
referència a la realitat catalana en l’actual marc d’un món globalitzat.

OBJECTIUS ASSIGNATURA:
De forma més concreta, l’assignatura es proposa:

1. Introducció i discussió d’un seguit de temes claus en la nostra societat contemporània, fomentant l’esperit crític.
2. Coneixement de les principals aportacions teoriques i acadèmiques a l’àmbit de la sociologia i les ciències socials.
3. Fer una reflexió sobre el paper dels mitjans de comunicació en la construcció dels referents col·lectius en la societat actual.
4. Foment de la participació i de la voluntat de l’alumne d’expressar el seu parer i intervenir en el debat públic.

CONTINGUTS:

I. INTRODUCCIÓ

1. La imaginacio sociologica.
Genesi historica de la sociologia. Introduccio a l’analisi de la societat des de la perspectiva dels classics (Comte, Marx, Durkheim, Weber, etc.). Enfocaments contemporanis (Giddens, Castells, Beck, Bourdieu, etc.). Els grans temes de la sociologia: relacions socials, tradicio i canvi, democracia i desigualtat, ordre i conflicte, seguretat i risc.


II. EL PROCES DE SOCIALITZACIÓ

2. El proces de socialitzacio.
La societat com a realitat subjectiva. Mecanismes de socialitzacio. Socialitzacio primaria, secundaria i terciaria. Els agents de socialitzacio: familia, escola, la colla, els mitjans de comunicacio, etc. Crisis dels models educatius i els processos de resocialitzacio. La marginalitat: "normalitat” i "desviacio" social. Les identitats individuals i col·lectives. Diversitat cultural i etnocentrisme. Multiculturalitat, transculturalitat i interculturalitat. Natura i cultura. Cultura i civilitzacio. Rural i urba.


III. PRINCIPALS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ

3. Familia i noves estructures familiars
Diversitat familiar. Nupcialitat i divorci. Velles i noves estructures familiars. Relacions conjugals i paternofilials. La crisi del model patriarcal i violencia domestica. El genere i l’edat. Genere i sexualitat. La diferencia natural. La construccio social del genere. Diferencia i desigualtat. Heterosexualitat i homosexualitat. La sociologia del cos.

4. L’educacio.
La institucio educativa en les societats contemporanies. Educacio i control social. Les funcions del sistema educatiu. Escola, capital cultural i reproduccio social. Educacio i genere.

5. Els mitjans de comunicacio, la cultura i la ideologia.
Els mitjans de comunicacio i la construccio social de la realitat. Propaganda i ideologia. Publicitat, oci i consum. Mitjans de comunicacio i noves formes de la cultura popular. La cultura mediatica i les cultures juvenils.

IV. DESIGUALTATS I EXCLUSIÓ SOCIAL

7. La divisio del treball i les classes socials.
Treball i divisio del treball. Teories de les classes i l’estratificacio social. Classe, estatus i poder. Estil de vida i mobilitat social. El debat sobre la classe mitjana: la mesocracia. Empresa i organitzacio a l’era digital. L’organitzacio del treball a l’empresa: taylorisme, fordisme, postfordisme, toyotisme. Ocupacio i atur: caracteristiques socials i problematica.

8. Desigualtat, pobresa i exclusio social.
La desigualtat social i economica. La pobresa absoluta i la pobresa relativa: definicio i mesura. La infraclasse (underclass). Les velles i noves formes de pobresa. Les politiques de benestar social.

9. La globalitzacio.
Diferents enfocaments: l’economica, la politica i la cultural. La crisi de l’estat-nacio. El capitalisme informacional. Els moviments migratoris. El proces d’integracio europeu. Del tractat de Roma al tractat de Maastricht. Especial referencia al model europeu de l’Estat del
Benestar.


AVALUACIO:

A. Examen final (60% de la nota final)
B. Treball obligatori de curs (30% de la nota final)
C. Comentaris i ressenyes voluntàries (5% de la nota final)
D. Participació a classe (5% de la nota final)


BIBLIOGRAFIA BASICA:
BERGER, P. La invitació a la sociologia. Barcelona: Herder, 1986 (1963).
GIDDENS, A., Sociology, London: Polity Press (4a Edició, 2001).
GINER, S.; LAMO DE ESPINOSA, E. Diccionario de sociologia. Madrid: Alianza, 1998.

BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI:
BAUMAN, Z. Globalització. Les consequencies humanes. Barcelona, UOC-ECSA, 2001.
BECK, U. Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalizacion. Barcelona: Paidos, 2000.
BERGER P.; LUCKMANN T. La construccio social de la realitat. Barcelona: Herder,
1988 (1966).
BUSQUET, Jordi-MEDINA, Alfons-SORT, Josep, La recerca en comunicacio, Editorial
UOC, Barcelona, 2006.
CARDUS, S. (Cord.) La mirada del socioleg. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta
i Proa, 1999.
CASTELLS, M. L’ era de la informacio (economia, societat i cultura), Vol.1 La societat
xarxa. Barcelona, UOC, 2003.
COHEN, D., Els nostres temps moderns. Per què hi ha una transformació tan ràpida i
profunda de la societat? Barcelona: La Campana, 2001 [1999].
COL.LECTIU INVESTIGACCIO, Recerca activista i moviments socials, El Viejo Topo,
Barcelona, 2005.
ESPUNY, M. Cinta – RODRIGUEZ, Nuria, Introduccio a la Sociologia, La Busca,
Barcelona, 2005.
FERNANDEZ CALVIA, Josep, El consumidor adolescent. Televisio, marques i publicitat,
SPUAB, 2002
FLORIDA, Richard, The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York, 2002.
GIDDENS, A., La tercera via: la renovacio de la socialdemocracia. Barcelona: Ed. 62,
1999.
GINER, S. (dir.), La societat catalana. Barcelona: Institut d’Estadistica de Catalunya,
1998.
MACIONIS, J.J. y PLUMMER, K., Sociologia. Madrid, Prentice Hall, 2003.
MIGUELEZ, Faustino et altri, Desigualtat i Canvi. L’estructura social contemporania,
Proa-UAB, 1996.
MILLS C. W. La imaginacio sociologica. Ed. Herder, Barcelona, 1987 (1959).
NAVARRO, V. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama,
2002.
RAMIREZ, Sagrario, La Sociologia, Vull Saber-UOC, 2006
WEBER, M. L'etica protestant i l'esperit del capitalisme. Barcelona: Edicions 62., 1984
(1906).

MISSATGE DE BENVINGUDA

Us dono la benvinguda a aquest bloc de l'assignatura SOCIOLOGIA GENERAL. Espero i desitjo que aquesta eina sigui útil en la comunicació entre tots nosaltres i també que sigui de profit. Abans de res, ha de quedar clar quines són les funcions d'aquets bloc.

Es tracta com d'una mena de tauler, on tots podem posar notes públiques, que poden ser llegides per tothom qui formi part de la comunitat. No es tracta, doncs, del canal de comunicació adient per a les consultes privades entre el professor i alumne/a. Aquest tipus de comunicació es farà bé a través de correu electrònic, bé de telèfon o bé de concertar una entrevista al despatx del professor.

Dit això, quin ús es pot fer del bloc? Discutir sobre els temes de classe i aportar opinions, comentaris, aclariments, etc. Podran accedir al bloc tots els alumnes que ho vulguin i ho sol.licitin al professor. Ara bé, el seu accés no és obligatori, si bé altament recomanable. El seguiment de l'assignatura i la seva avaluació és totalment independent de la participació en el bloc. Es tracta de valorar si la publicació d'un bloc per l'assignatura, és un instrument útil i eficient des del punt de vista didàctic, fet que, òbviament es valorarà al final del curs.

Bé, de moment això és tot. Ens veiem aquesta tarda.

Josep Sort
Professor