27.9.06

PROGRAMA ASSIGNATURA

Facultat de Comunicació Blanquerna
Universitat Ramon Llull

SOCIOLOGIA GENERAL
Curs 2007-2008
1er quadrimestre

Grups de Matí (M1 i M2)
Professor: Dr. Josep SORT
Tutories: Dimecres, Dijous i Divendres pel matí
Despatx:Recerca
Telèfon:
email: jsort64@gmail.com

DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:
L’assignatura vol proporcionar els instruments conceptuals bàsics i els principals corrents teòrics per a l'anàlisi i la comprensió de les societats contemporànies, fent especial
referència a la realitat catalana en l’actual marc d’un món globalitzat.

OBJECTIUS ASSIGNATURA:
De forma més concreta, l’assignatura es proposa:

1. Introducció i discussió d’un seguit de temes claus en la nostra societat contemporània, fomentant l’esperit crític.
2. Coneixement de les principals aportacions teoriques i acadèmiques a l’àmbit de la sociologia i les ciències socials.
3. Fer una reflexió sobre el paper dels mitjans de comunicació en la construcció dels referents col·lectius en la societat actual.
4. Foment de la participació i de la voluntat de l’alumne d’expressar el seu parer i intervenir en el debat públic.

CONTINGUTS:

I. INTRODUCCIÓ

1. La imaginacio sociologica.
Genesi historica de la sociologia. Introduccio a l’analisi de la societat des de la perspectiva dels classics (Comte, Marx, Durkheim, Weber, etc.). Enfocaments contemporanis (Giddens, Castells, Beck, Bourdieu, etc.). Els grans temes de la sociologia: relacions socials, tradicio i canvi, democracia i desigualtat, ordre i conflicte, seguretat i risc.


II. EL PROCES DE SOCIALITZACIÓ

2. El proces de socialitzacio.
La societat com a realitat subjectiva. Mecanismes de socialitzacio. Socialitzacio primaria, secundaria i terciaria. Els agents de socialitzacio: familia, escola, la colla, els mitjans de comunicacio, etc. Crisis dels models educatius i els processos de resocialitzacio. La marginalitat: "normalitat” i "desviacio" social. Les identitats individuals i col·lectives. Diversitat cultural i etnocentrisme. Multiculturalitat, transculturalitat i interculturalitat. Natura i cultura. Cultura i civilitzacio. Rural i urba.


III. PRINCIPALS AGENTS DE SOCIALITZACIÓ

3. Familia i noves estructures familiars
Diversitat familiar. Nupcialitat i divorci. Velles i noves estructures familiars. Relacions conjugals i paternofilials. La crisi del model patriarcal i violencia domestica. El genere i l’edat. Genere i sexualitat. La diferencia natural. La construccio social del genere. Diferencia i desigualtat. Heterosexualitat i homosexualitat. La sociologia del cos.

4. L’educacio.
La institucio educativa en les societats contemporanies. Educacio i control social. Les funcions del sistema educatiu. Escola, capital cultural i reproduccio social. Educacio i genere.

5. Els mitjans de comunicacio, la cultura i la ideologia.
Els mitjans de comunicacio i la construccio social de la realitat. Propaganda i ideologia. Publicitat, oci i consum. Mitjans de comunicacio i noves formes de la cultura popular. La cultura mediatica i les cultures juvenils.

IV. DESIGUALTATS I EXCLUSIÓ SOCIAL

7. La divisio del treball i les classes socials.
Treball i divisio del treball. Teories de les classes i l’estratificacio social. Classe, estatus i poder. Estil de vida i mobilitat social. El debat sobre la classe mitjana: la mesocracia. Empresa i organitzacio a l’era digital. L’organitzacio del treball a l’empresa: taylorisme, fordisme, postfordisme, toyotisme. Ocupacio i atur: caracteristiques socials i problematica.

8. Desigualtat, pobresa i exclusio social.
La desigualtat social i economica. La pobresa absoluta i la pobresa relativa: definicio i mesura. La infraclasse (underclass). Les velles i noves formes de pobresa. Les politiques de benestar social.

9. La globalitzacio.
Diferents enfocaments: l’economica, la politica i la cultural. La crisi de l’estat-nacio. El capitalisme informacional. Els moviments migratoris. El proces d’integracio europeu. Del tractat de Roma al tractat de Maastricht. Especial referencia al model europeu de l’Estat del
Benestar.


AVALUACIO:

A. Examen final (60% de la nota final)
B. Treball obligatori de curs (30% de la nota final)
C. Comentaris i ressenyes voluntàries (5% de la nota final)
D. Participació a classe (5% de la nota final)


BIBLIOGRAFIA BASICA:
BERGER, P. La invitació a la sociologia. Barcelona: Herder, 1986 (1963).
GIDDENS, A., Sociology, London: Polity Press (4a Edició, 2001).
GINER, S.; LAMO DE ESPINOSA, E. Diccionario de sociologia. Madrid: Alianza, 1998.

BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI:
BAUMAN, Z. Globalització. Les consequencies humanes. Barcelona, UOC-ECSA, 2001.
BECK, U. Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalizacion. Barcelona: Paidos, 2000.
BERGER P.; LUCKMANN T. La construccio social de la realitat. Barcelona: Herder,
1988 (1966).
BUSQUET, Jordi-MEDINA, Alfons-SORT, Josep, La recerca en comunicacio, Editorial
UOC, Barcelona, 2006.
CARDUS, S. (Cord.) La mirada del socioleg. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta
i Proa, 1999.
CASTELLS, M. L’ era de la informacio (economia, societat i cultura), Vol.1 La societat
xarxa. Barcelona, UOC, 2003.
COHEN, D., Els nostres temps moderns. Per què hi ha una transformació tan ràpida i
profunda de la societat? Barcelona: La Campana, 2001 [1999].
COL.LECTIU INVESTIGACCIO, Recerca activista i moviments socials, El Viejo Topo,
Barcelona, 2005.
ESPUNY, M. Cinta – RODRIGUEZ, Nuria, Introduccio a la Sociologia, La Busca,
Barcelona, 2005.
FERNANDEZ CALVIA, Josep, El consumidor adolescent. Televisio, marques i publicitat,
SPUAB, 2002
FLORIDA, Richard, The Rise of the Creative Class, Basic Books, New York, 2002.
GIDDENS, A., La tercera via: la renovacio de la socialdemocracia. Barcelona: Ed. 62,
1999.
GINER, S. (dir.), La societat catalana. Barcelona: Institut d’Estadistica de Catalunya,
1998.
MACIONIS, J.J. y PLUMMER, K., Sociologia. Madrid, Prentice Hall, 2003.
MIGUELEZ, Faustino et altri, Desigualtat i Canvi. L’estructura social contemporania,
Proa-UAB, 1996.
MILLS C. W. La imaginacio sociologica. Ed. Herder, Barcelona, 1987 (1959).
NAVARRO, V. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Barcelona: Anagrama,
2002.
RAMIREZ, Sagrario, La Sociologia, Vull Saber-UOC, 2006
WEBER, M. L'etica protestant i l'esperit del capitalisme. Barcelona: Edicions 62., 1984
(1906).

1 Comments:

At dimarts, d’octubre 03, 2006, Blogger jennyharis3278459085 said...

Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Home